rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: technik sterylizacji medycznej


sterylizacja medyczna

na tym kierunku uczymy zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Nauka w zawodzie technika sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry).
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu)

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.
Rekrutacja - szkoła policealna: technik sterylizacji medycznej

sala
Kwalifikacja Z.20.
Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Kandydat na technika sterylizacji medycznej składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy, podpisuje umowę o naukęCharakterystyka zawodu - technika sterylizacji medycznej:


sala

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Technik sterylizacji medycznej odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń, w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu. Technik sterylizacji medycznej realizuje zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

W trakcie rocznej nauki zawodu technika sterylizacji medycznej w naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • rozróżniania rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji
 • stosować środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji
 • obsługiwać urządzenia myjąco-dezynfekcyjnych
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania)
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów)
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Gdzie pracuje technik sterylizacji medycznej:

Technik sterylizacji medycznej może pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne:
sala

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • pracowniach mikrobiologii
 • gabinetach kosmetycznych

Plan nauczania dla zawodu technika sterylizacji medycznej - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

sala
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki

Plan nauczania dla zawodu technik sterylizacji medycznej - Przedmioty w kształceniu praktycznym: 170 godzin

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości