rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na dodatkowych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-150 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Darmowy kierunek nauki

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: higienistka stomatologiczna

sala


Nauka w zawodzie higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry).

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo i weekendowo - kliknij i sprawdź dni nauki

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; kwalifikacja
Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

W czasie nauki uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach i kursach stomatologicznych organizowanych w naszej szkole zdobywając
dodatkowe umiejętności i uprawnienia

Rekrutacja - szkoła policealna: higienistka stomatologiczna

salaKwalifikacja Z.14.
Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Kandydat na higienistkę stomatologiczną składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy, podpisuje umowę o naukęCharakterystyka zawodu - higienistka stomatologiczna:


sala


Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudniane w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, mogą też otworzyć własną działalność usługową współpracując z jednym lub kilkoma lekarzami.

W trakcie dwuletnij nauki zawodu higienistki stomatologicznej w naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
 • obsługiwać oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowy w stomatologii zgodnie z procedurami
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia

Gdzie pracuje higienistka stomatologiczna:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

sala
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Plan nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna - Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 2 i 80 w semestrze 4)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości