kolejny nabór rusza pod koniec kwietnia
czesne 0 zł - »»

Kadra - szkoła policealna

Pewno¶ć‡ i zaufanie - doł±cz do nas!

Policealne Studium KADRA i Policealne Studium Medyczne KADRA został‚o utworzone i dział‚a na podstawie ustawy o systemie o¶›wiaty oraz wpisu do ewidencji szkół‚ i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urz±d Miasta Wrocł‚awia: Policealne Studium KADRA decyzj± nr 114/2004 Prezydenta Wrocławia oraz Policealne Studium Medyczne KADRA decyzj±… nr 23/2004 Prezydenta Wrocławia otrzymało uprawnienia szkoł‚y publicznej. ¦wiadectwa i dyplomy s±… dokumentami pań„stwowymi. Wysoka zdawalno¶ć‡ egzaminów zawodowych, czę™sto ponad zdawalno¶ć‡ województwa ¶›wiadczy o odpowiedmin nadzorze pedagogicznym oraz o dobrze dobranej kadrze nauczycieli

¦wiadectwa, dyplomy, uprawnienia

Absolwenci otrzymuj±… tytuł‚ technika lub równorzędny tytuł‚ zawodowy danego kierunku. Policealne Studium KADRA i Policealne Studium Medyczne KADRA jest szkoł±… upoważnion±… przez Okręgow±… Komisję™ Egzaminacyjn±… do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzaj±…cych kwalifikacje zawodowe w cz궛ci teoretycznej i praktycznej we wszystkich kierunkach nauki, w których kształ‚ci szkoł‚a. Nasi uczniowie nie musz± zdawać‡ egzaminów w innych szkołach. Wyposażenie labolatoriów i pracowni do praktycznej nauki zawodu corocznie wzbogacane jest o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczno - naukowe. Zdanie egzaminu jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

KADRA Edukacja O¶rodek Szkolenia Zawodowego

Jeste¶my wpisani do ewidencji placówek o¶wiatowych. Spo¶ród bogatej oferty szkoleń i kursów na uwagę™ zasł‚uguj±… te z zakresu Podstawowej i Rozszerzonej Pierwszej Pomocy, szkolenia wstępne oraz okresowe BHP, kursy masażu klasycznego, kursy i szkolenia kosmetyczne, szkolenia rachunkowe oraz informatyczne. Nasz± ofertę™ kierujemy do firm, instytucji i osób prywatnych. Analizuj±…c rynek pracy i wymagania pracodawców program swoich szkoleń„ i kursów dostosowujemy na bież±…co do potrzeb wynikaj±…cych z rynku pracy, a zatrudniaj±c tylko wysokowykwalifikan± kadrę™ zapewniamy Państwu solidne wykształcenie.

Spółka zarejestrowana w S±dzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w cało¶ci