rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

zawód został przywrócony od września 2019 roku w 2,5 rocznym okresie kształcenia (5 semstrów)

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz certyfikat w języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Certyfikat w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

O szkole - szkoła policealna: technik farmaceutyczny

na tym kierunku uczymy dziennie - kliknij i sprawdź dni nauki

farmaceta

Zawód: Technik farmaceutyczny
Kierunek: Farmacja

Cykl kształcenia - szkoła policealna: technik farmaceutyczny

farmaceta

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)
zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:
od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 14:30


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny jest potwierdzone dyplomem i certyfikatem w języku angielskim Europass honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Rekrutacja - szkoła policealna: technik farmaceutyczny

farmaceta Kandydat na kierunek Farmacja (technik farmaceutyczny) składa w sekretariacie szkoły:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
(skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
- wypełnia formularz zgłoszeniowy

Charakterystyka zawodu technik farmaceutyczny

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodu technik farmaceutyczny

W aptece technik farmaceutyczny jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem farmaceuty (magistra farmacji).

Zgodnie z art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na: sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
a) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) substancje odurzające,
c) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P -określone w odrębnych przepisach

Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych w  aptekach szpitalnych np:
a) sporządza leki do żywienia pozajelitowego,
b) sporządza leki do żywienia dojelitowego,
c) przygotowuje leków w dawkach dziennych, w tym leki cytostatyczne,
d) wytwarza płyny infuzyjnych,
e) przygotowuje roztwory do hemodializy i dializy dootrzewnowej

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego jeżeli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. (art. 70 ust. 2b)

Technik farmaceutyczny może prowadzić i być kierownikiem sklepu zielarsko-medycznego
(art. 71 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne)

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy technika farmaceutycznego

farmaceta Absolwenci Policealnego Studium Kadra, kierunku Farmacja (technik farmaceutyczny) mogą być zatrudnieni w:
- aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych
- punktach aptecznych,
- sklepach zielarsko-medycznych,
- hurtowniach farmaceutycznych.

Miejscem pracy techników farmaceutycznych są także zakłady przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoria chemiczne, naukowo-badawcze.
Absolwenci Policealnego Studium Kadra kierunku Farmacja znajdują również zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w inspekcji farmaceutycznej.

Opis kształcenia - szkoła policealna: technik farmaceutyczny

farmaceta

Naszymi nauczycielami są wykładowcy uczelni wyższych
oraz nauczyciele pracujący czynnie w zawodzie farmaceuty


Przedmioty na kierunku technik farmaceutyczny

Plan nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 800 godzin

 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Zdrowie publiczne
 • Język migowy
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja

Plan nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny - Przedmioty w kształceniu praktycznym: 800 godzin

 • Pracownia technologii postaci leków
 • Pracownia analizy leków
 • Pracownia farmakognozji
 • Świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 3 i 80 w semestrze 4)

Na 3 i 4 semestrze technicy farmaceutyczni odbywają zajęcia praktyczne (przedmiot świadczenia farmaceutyczne) w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.
Kształcenie w Policealnym Studium Farmaceutycznym KADRA kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)
Egzamin pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego technika farmaceutycznego.
Po odbyciu 2 letniego stażu w aptece ogólnodostępnej, technik farmaceutyczny staje się osobą w pełni wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości