rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

O szkole - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo-weekendowo i zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

sala


Zawód:
Opiekunka dziecięca
Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie


Cykl kształcenia - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

sala

Nauka w szkole trwa 2 lata
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym - 3 dni w tygodniu od godz. 8:00
lub w piątek od godz. 16:00 oraz sobota i niedziela od godz. 8:00
lub w systemie zaocznym - sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. -
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ nasz szkoła Policealne Studium KADRA jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym

Rekrutacja - szkoła policealna: opiekunka dziecięca

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Kandydat składa w sekretariacie szkoły:

sala

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy


Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Wrocławia.

Charakterystyka zawodu - opiekunka dziecięca - numer zawodu 325905

salaZa opiekunkę dziecięcą uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca numer zawodu 325905 - kwalifikacja Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Osoby posiadające dyplom opiekunki dziecięcej na poziomie technika uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia.W Policealnym Studium KADRA opiekunki dziecięce uczą się:

 • jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dbać o jego potrzeby
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • pielęgnowania dziecka: wykonywania zabiegów higienicznych , kąpania, mycia, przewijania, przebierania, czesania, pielęgnacji środkami kosmetycznymi
 • prawidłowego odżywiania dziecka, podawania leków jeśli zachodzi taka konieczność
 • rozwijania wrażliwości artystycznej dziecka poprzez muzykę, literaturę oraz prace artystyczne i techniczne
 • organizowania dziecku takich zabaw i zajęć ruchowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychomotoryczny
 • opiekowania się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • rozpoznawania objawów choroby i niepełnosprawności
 • wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykorzystywania komputera w pracy opiekunki dziecięcej
 • języka obcego
 • języka migowego

Opiekunka dziecięca z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ma wiele możliwości zatrudnienia w:

sala

 • żłobkach i oddziałach żłobkowych państwowych i prywatnych
 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych takich jak domy małego dziecka
 • na oddziałach szpitalnych
 • placówkach rehabilitacyjnych, hospicjach
 • może świadczyć usługi opiekuńcze zakładając własną działalność gospodarczą


Plan nauczania - opiekunka dziecięca numer zawodu 325905

Przedmioty w kształceniu teoretycznym i praktycznym:

 1. Zarys anatomii fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Język angielski w opiece nad dzieckiem
 5. Język migowy
 6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowanie dziecka w tym:
  - teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, dziecka chorego oraz dziecka niepełnosprawnego
  - teoretyczne podstawy wychowania dziecka
  - zasady BHP w opiece z dzieckiem
 7. Pielęgnacja i wychowanie w tym:
  - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych wobec dziecka zdrowego
  - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych wobec dziecka chorego oraz dziecka niepełnosprawnego
  - wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez integrację muzyki, słowa i ruchu
  - wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez zajęcia plastyczno-techniczne
 8. Opieka nad dzieckiem w tym:
  - pielęgnowanie dziecka w placówce opiekuńczej
  - prowadzenie zajęć artystycznych w placówce opiekuńczej
  - organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce
 9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa 160 godzin (2 tygodnie w semestrze 2 i dwa tygodnie w semestrze 4)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości