rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

O szkole - szkoła policealna zaoczna: technik bhp - nr zawodu 325509

na tym kierunku uczymy zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

Zawód: Technik BHP
Kwalifikacja: Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy
Podbudowa programowa: Szkoła dająca wykształcenie średnie.

Policealne Studium "KADRA" posiada uprawnienia szkoły publicznej,

Cykl kształcenia - szkoła policealna zaoczna: technik bhp

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - sobota/ niedziela (2 razy w miesiącu)

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.13. -
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy zdawanym pod koniec trzeciego semestru nauki

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Rekrutacja - szkoła policealna zaoczna: technik bhp

  Kandydat na kierunek technik BHP składa w sekretariacie szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu opiekuna medycznego, (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

Charakterystyka zawodu technik bhp

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy uczy się w Policealnym Studium KADRA:

 • zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy, ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy
 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenia własnej dzielności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy technika bhp

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w każdej firmie, która prowadzi działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Technik BHP, który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą samodzielnie świadcząc usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP. Szczegóły reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne akty wykonawcze określajace uprawnienia i kompetencje osób posiadajacych tytuł technika bhp..

Plan nauczania- szkoła policealna zaoczna: technik bhp nr zawodu 325509

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 255 godzin

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 255 godzin

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 2 i 80 w semestrze 3)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości