rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na dodatkowych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-150 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Cykl kształcenia - szkoła policealna: asystentka stomatologiczna

salaNauka w zawodzie asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry).

na tym kierunku uczymy dziennie, wieczorowo i weekendowo - kliknij i sprawdź dni nauki

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac)
Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

W czasie nauki uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach i kursach stomatologicznych organizowanych w naszej szkole zdobywając
dodatkowe umiejętności i uprawnienia

Rekrutacja - szkoła policealna: asystentka stomatologiczna

sala


Kwalifikacja Z.15.
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac

Kandydat na asystentkę stomatologiczną składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy, podpisuje umowę o naukęCharakterystyka zawodu - asystentka stomatologiczna


sala


Gabinety stomatologiczne zatrudniają naszych absolwentów z kierunku asystentki stomatologiczne, aby zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia i profilaktyki stomatologicznej.


w szkole KADRA uczysz się na kierunku asystentka stomatologiczna:

 • przygotowywać stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego
 • asystować lekarzowi stomatologowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywać i przechowywać leki i materiały stomatologiczne zgodnie z procedurami
 • przygotowywać i przechowywać narzędzia stomatologiczne
 • obsługiwać oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowy w stomatologii zgodnie z procedurami
 • przekazywać zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe pacjentowi
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

Gdzie pracuje asystentka stomatologiczna:

 • w państwowych i prywatnych gabinetach dentystycznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • w ramach własnej działalności może współpracować z lekarzami stomatologiami w gabinetach stomatologicznych

Plan nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 304 godzin

sala
 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy

Plan nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna - Przedmioty w kształceniu praktycznym: 304 godzin

 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii
 • Trening umiejętności społecznych

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości